Specjalizacje

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

  • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;
  • kompleksowy audyt stanu prawnego nieruchomości;
  • reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • pełna obsługa procesu inwestycyjnego, w tym m. in. przygotowywanie umów deweloperskich, przygotowywanie i negocjowanie umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą, jak również pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami, ze szczególną troską o zabezpieczenie interesów Klienta, np. poprzez gwarancje bankowe czy poręczenia;
  • przygotowywanie nieruchomości do odbioru, w szczególności poprzez uzyskanie koniecznych zgód i zaświadczeń;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią