Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Dla zamawiających:

  • przygotowanie procedur udzielania zamówień publicznych dostosowanych do potrzeb Klienta;
  • przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, itp.;
  • przygotowywanie odpowiedzi na protesty i odwołania, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych;
  • pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;
  • bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;

Dla wykonawców:

  • weryfikacja ogłoszeń o zamówieniu, w szczególności warunków udziału w postępowaniu;
  • weryfikacja postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych i możliwości złożenia przez Klienta oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego;
  • wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od trybu stosowanego przez Zamawiającego;
  • przygotowywanie protestów i odwołań; zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych.  
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią